1987, Anuradha Patel, Ashfaque Ahmed, Ashok Mehta, Bhaijee, Bhola Shah, Bhupinder Sharma, Dina Pathak, Drama, Gulzar, Monesh Prem, Musical, Naseeruddin Shah, Rajesh Bombaywala, Rammohan Sharma, Rekha, Rita Rani Kaul, Romance, Shammi Kapoor, Shashi Kapoor, Sulabha Deshpande, Sunil Advani

Permission (1987)

en